Marriage And Divorce Law In The Vardar Valley Of The Thirteenth Century

Author

Abstract

Аспектите и проблемите, отнасящи се до всекидневния живот през Средно-вековието отдавна са част от изследователските разработки за епохата. В споменатата насока обаче, сякаш все още има какво да се постигне. Особено що се отнася до се-мейни и семейно-правни отношения във редица региони от българското етническо и политическо пространство.

В тази връзка сбирката с документи на Охридската архие-пископия, известна под названието Ponemata diaphora, представлява първостепенен източник на информация за форми на извънбрачно съжителство, междуполови кон-такти, разтрогване на незаконни или нестабилни бракове и разкриване на валидните правни основания за това в православния свят на Балканите през XIII век.

Request PDF